Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • - Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
  • - Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt. 
  • - Dienstverlener: WICO BV ofwel Ilse Coolkens 
  • - Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  • - Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de memberships, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
  • - Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  • - Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en wij.  
  • - Producten en diensten: de online downloads, (digitale) workshops en/of webinars, memberships, online trajecten (cursus en online coaching), online cursussen en producten die wij via de website en/of sociale media verkopen
  • - Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

2.4. De dienstverlener heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing


Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media.  De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.  

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer en/of member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, met uitzondering van producten waarvoor de optie ‘betalen op factuur' beschikbaar is en de klant dusdanig de keuze heeft. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 


Artikel 4 - Klachten 

4.1. Deelnemer en/of member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de Dienstverlener, door een e-mail te versturen naar team@ilsecoolkens.com.

4.2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer en/of member geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Dit wil niet zeggen dat de klant wel een absoluut recht heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling als de klacht binnen 14 kalenderdagen werd verstuurd. 

4.3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden 

5.1. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content. Steeds is het volledige bedrag (in één keer of in termijnen) verschuldigd, ook al bekijkt de Klant niet de volledige inhoud. 

5.2. Deelnemer en/of member verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.

5.3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.

5.4. In geval van domiciliëring: De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 juli ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 augustus van de rekening gaan). 

5.5. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

5.6.  Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.7. Binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de cursus kan de Klant zijn betaling terugvragen door een mail te sturen naar team@ilsecoolkens.com.


Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst 

6.1. De Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer en/of member met aankoop beoogde.

6.2. Doordat de diensten online geleverd worden, kan de Dienstverlener niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

6.3. Een cursus is slechts met één Instagramaccount, emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.  

6.4. De Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer en/of member te weigeren.

6.5.  De duurtijd van het traject is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren.  Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via de website of indien het aanbod elders gecommuniceerd wordt via sociale media of e-mail. De overeenkomst geldt gedurende de volledige duurtijd van het traject. Indien het door de Klant gekozen afbetalingsplan de duurtijd van het traject overschrijdt, zal de overeenkomst gelden tot het volledige afbetalingsplan voldaan is.

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. Ook hier geldt dat indien het door de Klant gekozen afbetalingsplan de duurtijd van het traject overschrijdt, de openstaande aankoopsom in ieder geval voldaan moet worden.

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij  geen enkel recht op enige terugbetaling. 

6.6. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 


Artikel 7– Online cursussen

7.1. Toegang tot online cursussen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen  of de inhoud van die cursussen mag niet gedeeld worden met derden.

7.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden of van inhoud aan derden, wordt de toegang tot de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

7.3. De Dienstverlener heeft de online cursussen  ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis. Met de online cursussen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen, maar is niet verantwoordelijk voor een bepaald resultaat bij de klant. De klant is hiervoor verantwoordelijk en moet hier eigen inzet voor vertonen. Er zal nooit verantwoordelijkheid bij de Dienstverlener gelegd kunnen worden over het al dan niet behalen van resultaten van de klant. 

7.4. De aangeboden online cursussen waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. 

7.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van het online cursusmateriaal.

7.6.  Als cursusmateriaal 'levenslang' beschikbaar is, betekent dit dat dit zo lang blijft bestaan als dat het online platform waarop de cursus wordt gegeven blijft bestaan. Beslist de Dienstverlener om de online training niet langer aan te bieden, zal de klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 

7.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

7.8. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.


Artikel 8– Aansprakelijkheid 

8.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.2. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

8.3. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de klant  haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan de verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.5. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.


Artikel 9 - Intellectueel eigendomsrecht

9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

9.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

9.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 


Artikel 10 – Gegevensverwerking

10.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

10.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  


Artikel 11 - Toepasselijk recht 

11.1.  Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

11.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.